De Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen

(Maakt) Geowetenschap begrijpelijk.

De Geologische Dienst NordrheinWestfalen (GD NRW) uit Krefeld is de centrale wetenschappelijke geologische inrichting van de regio NRW. Met meer dan 200 medewer-kers zorgt de GD NRW binnen Nordrhein-Westfalen voor de inventarisatie, de registratie, het verstrekken en de evaluatie van velerlei geologische gegevens, die relevantzijn voor bronnenbouw, grondwater, bouw-land, grondstoffen en geothermische energie. De geologische dienst heeft een geologisch informatiesysteem dat inzicht geeft in de opbouw, de samenstelling, de eigenschappen en activiteiten van de onder-grond. Specialisten geven vakkundig advies met het oog op onderzoek, zekerheid en duurzaam gebruik van grondstoffen en adviseren mogelijkheden voor toekomstige regeneratieve energievoorzieningen, voor diensten van het regionaal bestuur van NRW, ingenieursbureaus, de grondstoffenindustrie, milieuorganisatie en voor burgers. De GD NRW beheert een bewakingssysteem voor aardbevingen en berekend het risico van aardbevingen in de deel-staat NRW. De dienst bepaalt tevens de gevaren voor de natuurlijke grondstoffen, bodem en grondwater, en de gevaren die voortkomen vanuit de ondergrond. Door het geven van onafhankelijk advies draagt het bij aan de noodzakelijke risicoanalyse. Actuele en uitgebreide informatie betreff-ende de werkzaamheden en daaruit voortvloeiende resultaten van de GD NRW is te vinden onder: www.gd.nrw.de, of als samenvatting onder: www.gd.nrw.de/gd_newsletter_anab.htm de nieuwsbrief, die als abonnement verkrijgbaar is.

Op facebook: www.facebook.com/geologischerdienstnrw

In de winter wordt een forum georganiseerd door de Geologische Dienst waarin de medewerkers van de GD NRW en gastsprekers presentaties geven over geologische wetenschappelijke thema’s, waarbij de actuele onderzoeksresultaten bekend worden gemaakt en waarin aansluitend met de toehoorders wordt gediscussieerd. Deze lezingen zijn vrij toegankelijk en kunnen door iedereen die interesse heeft kosteloos worden bezocht. Meer informatie over het GD-forum is te verkrijgen via de actuele activiteitenkalender op internet onder: www.gd.nrw.de/gd_veranstaltungen.htm

Door het geven van interviews voor de pers, radio en televisie, door presentaties op universiteiten, scholen en diverse verenigingen wordt transparantie gewaarborgd en een breed publiek bereikt. Ook op bijeenkomsten van bedrijven, beurzen, actiedagen, cursussen of seminars geven deskundigen van de GD NRW informatie over hun onderzoek- en vakgebied, over de nieuwste geologische ontwikkelingen in NRW en over diverse producten en diensten. Analoge en digitale kaarten, tijdschriften, flyers en brochures kunnen via de eigen geoshop en ook online worden besteld www.gd.nrw.de/g_start.php In een regelmatig geactualiseerd register van de GD NRW wordt inzicht gegeven in diverse publicaties. De eigen bibliotheek met een omvangrijk bestand aan geolo-gisch wetenschappelijke literatuur, is in de ochtenden vrij toegankelijk. Geologische en bodemkundige leerpaden in de regio Nordrhein-Westfalen, worden door de GD NRW daadkrachtig ondersteund bij het ontwerp en de vormgeving. Op overzichtelijke maquettes zijn geologische, hydrageologische of bodemkundige fenomenen en de daartoe behorende ontstaansgeschiedenis weergegeven.

In de grote foyer van het dienstgebouw zijn wisselende tentoonstellingen over interessante geologische thema’s te zien, die tijdens de openingstijden vrij toegankelijk zijn. De GD NRW laat naast de restanten van een imposant walvissenskelet en eigen thematische exposities, ook speciale tentoonstellingen zien, die gericht zijn op natuur en milieu. Naar wens worden hier, net als in de bijbehorende tuinen met de historische planten en bijzondere grote gesteenten, rondleidingen georganiseerd voor groepen, met name schoolklassen. Zo kunnen ook, op afspraak, de diverse specialistische afdelingen van de dienst bezichtigd worden.

Sinds 2002, is “De dag van de Geotop”, in het hele land, een geliefd evenement geworden. De GD NRW coordineert dit evenement op landelijk niveau en stelt vakkundige ondersteuning ter beschikking. Op deze dag worden bijvoorbeeld excursies gehouden naar bijzonder interessante geo-logische ontdekkingen, steengroeven en grondstofbedrijven. Tevens worden, voor het openbare publiek, met vooraanmelding, rondleidingen gegeven door geologische musea en objectverzamelingen.De “Opendag van de GD NRW”, die elke twee jaar wordt gehouden is, mede door het afwisselende activiteitenprogramma voor jong en oud interessant. Onder het internetadres: www.gd.nrw.de/gd_veranstaltungen.htm zijn diverse evenementen overzichtelijk weergegeven.

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag, 8:30 – 12:00 uur en 13:30 – 15:00 uur

Contact:
Geologischer Dienst NRW
– Landesbetrieb –
De-Greiff-Str. 195
D-47803 Krefeld

tel.: 0(049) 21 51-89 70
fax: 0(049) 21 51-89 75 05
e-mail: poststelle@gd.nrw.de

www.gd.nrw.de