Geologischer Dienst NRW
 

De Geologische Dienst 
Nordrhein-Westfalen
(Maakt) Geowetenschap begrijpelijk.

De Geologische Dienst NordrheinWestfalen 
(GD NRW) uit Krefeld is de centrale weten-
schappelijke geologische inrichting van de 
regio NRW. Met meer dan 200 medewer-
kers zorgt de GD NRW binnen Nordrhein-
Westfalen voor de inventarisatie, de regis-
tratie, het verstrekken en de evaluatie van 
velerlei geologische gegevens, die relevant 
zijn voor bronnenbouw, grondwater, bouw-
land, grondstoffen en geothermische 
energie.
De geologische dienst heeft een geologisch 
informatiesysteem dat inzicht geeft in de 
opbouw, de samenstelling, de eigen-
schappen en activiteiten van de onder-
grond. Specialisten geven vakkundig 
advies met het oog op onderzoek, zeker-
heid en duurzaam gebruik van grond-
stoffen en adviseren mogelijkheden voor 
toekomstige regeneratieve energievoor-
zieningen, voor diensten van het regionaal 
bestuur van NRW, ingenieursbureaus, de 
grondstoffenindustrie, milieuorganisatie en 
voor burgers.
De GD NRW beheert een bewakings-
systeem voor aardbevingen en berekend 
het risico van aardbevingen in de deel-
staat NRW.
De dienst bepaalt tevens de gevaren 
voor de natuurlijke grondstoffen, bodem 
en grondwater, en de gevaren die voort-
komen vanuit de ondergrond. Door het 
geven van onafhankelijk advies draagt het 
bij aan de noodzakelijke risicoanalyse. 
Actuele en uitgebreide informatie betreff-
ende de werkzaamheden en daaruit voort-
vloeiende resultaten van de GD NRW is te 
vinden onder: www.gd.nrw.de, 
of als samenvatting onder: 
www.gd.nrw.de/gd_newsletter_
anab.htm de nieuwsbrief, die als 
abonnement verkrijgbaar is. 
Op facebook: 
www.facebook.com/
geologischerdienstnrw

In de winter wordt een forum georgani-
seerd door de Geologische Dienst waarin 
de medewerkers van de GD NRW en gast-
sprekers presentaties geven over geolo-
gische wetenschappelijke thema’s, waarbij 
de actuele onderzoeksresultaten bekend 
worden gemaakt en waarin aansluitend 
met de toehoorders wordt gediscussieerd.
Deze lezingen zijn vrij toegankelijk en 
kunnen door iedereen die interesse heeft 
kosteloos worden bezocht.
Meer informatie over het GD-forum is te 
verkrijgen via de actuele activiteiten-
kalender op internet onder: www.gd.
nrw.de/gd_veranstaltungen.htm

Door het geven van interviews voor de 
pers, radio en televisie, door presentaties 
op universiteiten, scholen en diverse ver-
enigingen wordt transparantie gewaarborgd 
en een breed publiek bereikt. Ook op bij-
eenkomsten van bedrijven, beurzen, actie-
dagen, cursussen of seminars geven des-
kundigen van de GD NRW informatie over 
hun onderzoek- en vakgebied, over de 
nieuwste geologische ontwikkelingen in 
NRW en over diverse producten en 
diensten.
Analoge en digitale kaarten, tijdschriften, 
flyers en brochures kunnen via de eigen 
geoshop en ook online worden besteld 
www.gd.nrw.de/g_start.php
In een regelmatig geactualiseerd register 
van de GD NRW wordt inzicht gegeven in 
diverse publicaties. De eigen bibliotheek 
met een omvangrijk bestand aan geolo-
gisch wetenschappelijke literatuur, is in 
de ochtenden vrij toegankelijk.
Geologische en bodemkundige leerpaden 
in de regio Nordrhein-Westfalen, worden 
door de GD NRW daadkrachtig onder-
steund bij het ontwerp en de vormgeving. 
Op overzichtelijke maquettes zijn geolo-
gische, hydrageologische of bodemkundige 
fenomenen en de daartoe behorende ont-
staansgeschiedenis weergegeven.

In de grote foyer van het dienstgebouw 
zijn wisselende tentoonstellingen over in-
teressante geologische thema’s te zien, 
die tijdens de openingstijden vrij toegan-
kelijk zijn. De GD NRW laat naast de 
restanten van een imposant walvissen-
skelet en eigen thematische exposities, 
ook speciale tentoonstellingen zien, die 
gericht zijn op natuur en milieu. Naar wens 
worden hier, net als in de bijbehorende 
tuinen met de historische planten en bij-
zondere grote gesteenten, rondleidingen 
georganiseerd voor groepen, met name 
schoolklassen. Zo kunnen ook, op afspraak, 
de diverse specialistische afdelingen van 
de dienst bezichtigd worden.

Sinds 2002, is “De dag van de Geotop”, in 
het hele land, een geliefd evenement ge-
worden. De GD NRW coordineert dit even-
ement op landelijk niveau en stelt vak-
kundige ondersteuning ter beschikking. Op 
deze dag worden bijvoorbeeld excursies 
gehouden naar bijzonder interessante geo-
logische ontdekkingen, steengroeven en 
grondstofbedrijven. Tevens worden, voor 
het openbare publiek, met vooraanmelding, 
rondleidingen gegeven door geologische 
musea en objectverzamelingen.
De “Opendag van de GD NRW”, die elke 
twee jaar wordt gehouden is, mede door 
het afwisselende activiteitenprogramma 
voor jong en oud interessant.
Onder het internetadres: www.gd.nrw.
de/gd_veranstaltungen.htm
zijn diverse evenementen overzichtelijk 
weergegeven.

Openingstijden: 
Maandag tot en met vrijdag, 
8:30 – 12:00 uur en 
13:30 – 15:00 uur 

Contact: 
Geologischer Dienst NRW 
– Landesbetrieb – 
De-Greiff-Str. 195 
D-47803 Krefeld 
tel.: 0(049) 21 51-89 70 
fax: 0(049) 21 51-89 75 05 
e-mail: poststelle@gd.nrw.de
  
www.gd.nrw.de
   
 
  Geologischer Dienst NRW

 
  Geologischer Dienst NRW